mamimaaaaami

XP
1 720 950
Joined KoGaMa on Jun 27, 2019
Bio

_______________________________________________________________
ʜᴇʟʟᴏ ᴘʟᴀʏᴇʀ. ʏᴏᴜ ᴄᴀɴ ғʀɪᴇɴᴅ ᴍᴇ!!
ᴍʏ ʟᴏᴠᴇ: کارینا
ʙᴇsᴛ ғʀɪᴇɴᴅ: ᴢɪʟʟɪᴏɴ_ᴍᴜғɪɴ69-ғʀɪᴇɴᴅs-
ɢᴀᴍᴇ ᴏғ ᴍʏ ᴡᴇᴇᴋ: NEW BLOCKS
ᴏᴋ ᴄᴀɴ ᴍᴏʀᴇ sᴇᴇ ᴍʏ ʙɪᴏ
________________________________________________________________
ʏᴇᴀʀs: 15/16
ʙɪʀᴛʜᴅᴀʏ: ᴅᴇᴄᴇᴍʙᴇʀ 20
ʀᴇᴀʟ ɴᴀᴍᴇ: ᴍɪᴀᴍɪ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Wan't more?
.
.
.
.
.
.
.
.
Hey don't list again
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
GOT OUT
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ok i say my country L A T E R
.
.
.
.
.
.
.
.
ok here
Country: Russian
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
BYE